Missie, visie en strategie

Missie
De Raad behartigt de belangen van de biologie in Nederland op het gebied van wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs. De Raad vormt een spreekbuis voor de biologie richting overheid, andere wetenschappelijke disciplines, en externe partijen. Daarnaast draagt de Raad het belang van fundamenteel en toegepast onderzoek in de biologie uit naar de maatschappij. In de Raad zitten bestuurlijke vertegenwoordigers namens onderzoeksinstituten en departementen van de Nederlandse universiteiten met een brede biologie- opleiding en de nationale onderzoeksinstituten (NWO, KNAW en Naturalis) die hun kern hebben binnen het domein van de biologie. Deze Raad functioneert onafhankelijk.

Visie
Het biologisch onderzoek en onderwijs in Nederland behoort in de volle breedte tot de internationale wereldtop en dat moet zo blijven. Fundamenteel inzicht in complexe biologische systemen op het niveau van moleculen, cellen, organismen en ecosystemen is noodzakelijk om de grote maatschappelijk uitdagingen van nu aan te pakken. De biologie is cruciaal voor onze kenniseconomie en een aanjager van innovaties. Het biologie-onderwijs aan de universiteiten moet zich continue ontwikkelen in samenhang met de vooruitgang in de wetenschap, toenemende studentenaantallen en de grote maatschappelijke vragen waarbij de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd dient te blijven. De Raad is het aanspreekpunt voor zowel de Nederlandse biologische wetenschappen en onderwijsinstellingen, als ook de overheid, andere wetenschappelijke disciplines, en externe partijen.

Strategie
De Raad voldoet aan deze missie en visie door het verzorgen van interne interactie en coherentie binnen de biologie. Al haar activiteiten zijn gebaseerd op een breed draagvlak van de relevante instituties in het veld en interactie met hen is vanzelfsprekend. Afstemming met nationale en internationale ontwikkelingen is daarbij van groot belang. De Raad heeft een adviserende en een signaalfunctie en komt op voor de belangen van de biologie in Nederland. Ze streeft naar een effectieve inzet van middelen ten behoeve van het Nederlands wetenschappelijk onderzoek en academisch onderwijs in de biologie.